Stravovací systém


V stravovacích zariadeniach TUKE jezabezpečený variabilný systém poskytovania služieb

1.      Skladané jedlá cez kreditný systém /ŠJNěmcovej 1, ŠJ Jedlíkova 7, ŠJ Budovateľská 31 Prešov, Bistro  Urbánkova 2, Bistro ZP,  Bistro Němcovej 32,Bistro Pizzéria Technicom/ - jedlá je možné v čase otváracích hodín konzumovaťz aktuálnej ponuky.

2.      Jedlá na objednávku cez kreditný systém/Zamestnanecká jedáleň na Vysokoškolskej 4:                                   

-  výberz 3 druhov hlavných jedál v cene 3,60 €,                                                                                                            

-  výberz 2 druhov výberových jedál v cene 3,80 €,                                                                                           

-  výberz 2 druhov  rezervných jedál v cene 3,60€,                                                                                        

-  1druhu minútky,                                                                                                                                           

Hlavné jedlá je možné objednať na objednávkovom snímači, prípadne na prezentačnom mieste vovestibule budovy alebo prostredníctvom internetu.

3.      Nákup jedál a doplnkov na voľný výber/Pizzéria Jedlíkova 7, Libresso Němcovej 7, Bistro Letná 9, Bagetéria Vysokoškolská 4/

4.      Nákup jedál a doplnkov za hotovosť alebo zastravné lístky sprostredkovateľských spoločností ( Sodexho, a iné, ...) /vo všetkých prevádzkach, okrem jedální Vysokoškolská 4 a Rampová 7/.

Kreditnýstravovací systém na TUKE

       Všetkystravovacie prevádzky  v Košiciach aPrešove sú zapojené do kreditného stravovacieho systému.

       Navšetky tovary a stravovacie služby na TUKE sú spracované a transparentneoznačené ceny.

       Tovarya jedlá je možné zakúpiť prostredníctvom čipovej karty zamestnanca,študenta  alebo v hotovosti resp. zastravné lístky sprostredkovateľských spoločností ( Sodexho, a iné, ...) / vovšetkých prevádzkach, okrem jedální Vysokoškolská 4 a Rampová 7/.

       Stravnícisi vyberú jedlo vo výdajni, či doplnkový tovar v Bistre a pri pokladni im budezúčtované priložením čipovej karty alebo v hotovosti.

       Vpriebehu dňa sa  zamestnanci, doktorandia študenti  stravujú  za plnú cenu. Dotácia sa priznáva na základenároku na dotáciu vždy na konci dňa resp. mesiaca.  Jedlá je možné počas dňa odobrať vo viacerýchjedálňach, hodnoty jedál sa pre priznanie dotácie pri večernej resp. mesačnejuzávierke sčítajú.      

       Dotáciesú zobrazené v histórii  účtu stravníkavo forme dotovaných  cien za odobratéjedlá.

             

Dotácie pre zamestnancov TUKE

Po schválení vedenia TUKE sa od 1.7.2018 mení výška stravnejjednotky pre zamestnancov na 3,60 €.

                                                                                   Skladba                 Skladba cenyjedla (€)

Cena platená stravníkom

1,20

Príspevok zo soc. fondu

0,42

Príspevok od zamestnávateľa

1,98

Cena jedla spolu s DPH

3,60

       Zamestnanci– stravníci majú nárok v zmysle ZP a KZ TUKE po odpracovaní 4 hodín na jedno dotované jedlo denne.

      Jedlá podľa vlastného výberu a v rôznych cenáchje možné počas dňa odobrať v ľubovoľnej jedálni TUKE. Aby zamestnanec - stravník získal dotáciu na daný deň musísi v tento deň vybrať jedlá v hodnote najmenej1,80 €.

      V danom dni sú dotované jedlá v hodnote od 1,8 €   3,60 €, dotácia jepriznávaná vo výške 55% ceny jedál + príspevok zo sociálneho fondu.

       Aksi však zamestnanec zvolí jedlo drahšie ako 3,60 €, dotácia sa počíta stále zosumy 3,60 € a zvyšok ceny až do 5,39 € nie je dotovaný. Ak zvolené jedlo, aleboviac jedál,  presiahne sumu 5,40 €,systém automaticky priznáva ďalšiu dotáciu až do hodnoty  jedla 7,20 €  (t.j. 2x3,60 ako za dva obedy naraz ). Odhodnoty jedla 9,0 € by systém priznal tretiu dotáciu, atď. 

 

Príkladposkytnutia dotácií:

*  0 -1,79 € - bez dotácií 

*  1,80 - 3,60 €   - 1 dotácia, výška dotácie úmerná výškeúčtu * 3,61 - 5,39 €   - 1 dotáciado 3,60€ , zvyšok bez dotácie 

*  5,40 - 7,20 €   - 2 dotácie, výška dotácie úmerná výškeúčtu * 7,21 - 8,99 €   - 2 dotáciedo 7,20 €, zvyšok bez dotácie  * 9,00 - 10,80 € - 3 dotácie, atď.

Takto čerpané dotácie za väčší odber jedla, alebo jedál  v danom dni však budú stravníkovi chýbať vďalších dňoch, nakoľko systém na konci mesiaca (po získaní údajov oodpracovaných dňoch, dovolenkách, PNS, služobných cestách...) vykoná prepočet aupraví čerpanie dotácií stravníkovi podľa vykázanej dochádzky do zamestnania.

Ak stravník bude denne odoberať jedlá v nižších cenáchako  3,60 €, dotácia mu bude priznávanávo výške 55% ceny jedál + príspevok zo sociálneho fondu, avšak nedočerpaná dotácia za daný deň saneprenáša do ďalších dní.

Pokladničnýdoklad:  Jednotlivé položky cien jedál a sortimentu sú rozpísané. Vdolnej časti dokladu je stav účtu priebežný. Systém pri uzávierke vykonáprepočet a upraví čerpanie dotáciístravníkovi podľa vykázanej dochádzky do zamestnania.

 

Dotácie pre študentov a doktorandov TUKE

V zmysle metodického pokynu z MŠVVaŠ SR sa príspevokposkytuje na dve jedlá v jeden deň. 

Za stravovacie zariadenie na tieto účely sa nepokladá bufetalebo obdobné zariadenie. Nie je teda možné príspevok uplatniť pri nákupepotravín ako sa využívajú gastrolístky.

Hranice pre priznanie dotácií na TUKE sú nasledovné:

-   &