Stravovací systém


V stravovacích zariadeniach TUKE je zabezpečený variabilný systém  poskytovania služieb

1. Skladané jedlá cez kreditný systém (Košice - ŠJ Němcovej 1, ŠJ Jedlíkova 7, Bistro Urbánkova 2, Bistro ZP, Bistro Letná 9, Bistro Němcovej 32, Prešov - ŠJ Budovateľská 31, ) - jedlá je možné v priebehu celého dňa konzumovať z aktuálnej ponuky na web stránke http://jedalen.tuke.sk/.

2. Objednávanie jedál cez kreditný systém (Zamestnanecká jedáleň na Vysokoškolskej 4, Jedáleň Rampová 7) - výber zo 6 resp. 3 druhov hlavných jedál + 1 druhu minútky – jedlá je možné si objednať na objednávkovom snímači v budove alebo prostredníctvom internetu na web stránke http://jedalen.tuke.sk/.
3. Nákup jedál a doplnkov na voľný výber /Pizzéria Jedlíkova 7, Libresso Němcovej 7, Bagetéria Vysokoškolská 4, Bistro ZP, Bistro Letná 9/
4. Nákup jedál, tovarov a doplnkov za hotovosť alebo za stravné lístky sprostredkovateľských spoločností (Sodexho, a iné, ...) - vo všetkých stravovacích prevádzkach TUKE, okrem jedální Vysokoškolská 4 a Rampová 7.

  Kreditný stravovací systém na TUKE

  Dotácie pre zamestnancov TUKE

  Po schválení vedenia TUKE sa od 1.1.2017 mení výška stravnej jednotky prezamestnancov na 3,50 €.

  Skladba

  Skladba ceny jedla (€)

  Cena platená stravníkom

  1,15

  Príspevok zo soc. fondu

  0,42

  Príspevok od zamestnávateľa

  1,93

  Cena jedla spolu s DPH

  3,50

  Príklad poskytnutia dotácií:

  * 0 -1,79 € - bez dotácií
  * 1,80 - 3,50 €  - 1 dotácia, výška dotácie úmerná výške účtu
  * 3,51 - 5,29 €  - 1 dotácia do 3,50€ , zvyšok bez dotácie
  * 5,30 - 7,00 €  - 2 dotácie, výška dotácieúmerná výške účtu
  * 7,01 - 8,79 €  - 2 dotácie do 7,00 €, zvyšokbez dotácie
  * 8,80 - 10,50 € - 3 dotácie, atď.

  Takto čerpané dotácie za väčší odber jedla, alebojedál  v danom dni však budú stravníkovi chýbať v ďalších dňoch,nakoľko systém na konci mesiaca(po získaní údajov o odpracovaných dňoch,dovolenkách, PNS, služobných cestách...) vykoná prepočet a upraví čerpaniedotácií stravníkovi podľa vykázanej dochádzky do zamestnania.

  Ak stravník bude denne odoberať jedlá v nižšíchcenách ako  3,50 €, dotácia mu bude priznávaná vo výške 55% cenyjedál + príspevok zo sociálneho fondu, avšak nedočerpaná dotácia zadaný deň sa neprenáša do ďalších dní.

  Pokladničný doklad:
  Jednotlivé položky cien jedál a sortimentu sú rozpísané. V dolnej časti dokladu je Stav účtu priebežný. Systém pri uzávierke vykoná prepočet a upraví čerpanie dotácií stravníkovi podľa vykázanej dochádzky do zamestnania.


  Dotácie pre študentov a doktorandov TUKE

  V zmysle metodického pokynu z MŠVVaŠ SR sa príspevok poskytuje na dve jedlá v jeden deň.

  Za stravovacie zariadenie na tieto účely sa nepokladá bufet alebo obdobné zariadenie. Pre priznanie dotácie sa študenti a doktorandi stravujú prostredníctvom ISIC karty. Pri použití stravných lístkoch sprostredkovateľských spoločností (Sodexho, a iné, ...) nebude priznaná dotácia.

  Hranice pre priznanie dotácií na TUKE sú nasledovné:
  - pri odbere jedla za viac ako 2 € - priznaná dotácia 1 €
  - pri odbere dvoch jedál za viac ako 4 € - priznaná dotácia 2 €

  Jedlá je možné počas dňa odobrať vo viacerých stravovacích zariadeniach TUKE. Hodnoty jedál sa pre priznanie dotácie sčítajú po večernej uzávierke.