Stravovací systém


V stravovacích zariadeniach TUKE jezabezpečený variabilný systém  poskytovaniaslužieb

  1. Skladané jedlá cez kreditný systém /ŠJ Němcovej 1, ŠJ Jedlíkova 7, ŠJ Budovateľská 31 Prešov, Bistro Urbánkova 2,  Bistro ZP, Bistro Letná 9,  Bistro Němcovej 32/ - jedlá je možné v priebehu celého dňa konzumovať z aktuálnej ponuky.
  2. Jedlá na objednávku cez kreditný systém /Zamestnanecká jedáleň na Vysokoškolskej 4, Jedáleň Rampová 7/ - výber z 6 druhov hlavných jedál + 1 druhu minútky – hlavné jedlá je možné si objednať na objednávkovom snímači, prípadne na prezentačnom mieste vo vestibule budovy alebo prostredníctvom internetu
  3. Nákup jedál a doplnkov na voľný výber /Pizzéria Jedlíkova 7, Libresso Němcovej 7,  Bagetéria Vysokoškolská 4/
  4. Nákup jedál a doplnkov za hotovosť alebo za stravné lístky sprostredkovateľských spoločností ( Sodexho, a iné, ...) / vo všetkých prevádzkach, okrem jedální Vysokoškolská 4 a Rampová 7/

Kreditný stravovací systém na TUKE

            

Dotácie pre zamestnancov TUKE

Po schválení vedenia TUKE sa od 1.1.2017 mení výška stravnej jednotky prezamestnancov na 3,50 €.

Skladba

Skladba ceny jedla (€)

Cena platená stravníkom

1,15

Príspevok zo soc. fondu

0,42

Príspevok od zamestnávateľa

1,93

Cena jedla spolu s DPH

3,50

Pokladničný doklad: Od1.3.2017 dochádzak zmene zobrazenia údajov.

Jednotlivépoložky cien jedál a sortimentu budú už pri blokovaní znížené o dotácie.

V dolnejčasti budú uvedené položky:  (Príspevok +Plná cena –spolu za celý doklad).

Príklad poskytnutia dotácií:

0 -1,79 €- bez dotácií
* 1,80 - 3,50 €  - 1 dotácia, výška dotácieúmerná výške účtu
* 3,51 - 5,29 €  - 1 dotácia do 3,50€ , zvyšokbez dotácie
* 5,30 - 7,00 €  - 2 dotácie, výška dotácieúmerná výške účtu
* 7,01 - 8,79 €  - 2 dotácie do 7,00 €, zvyšokbez dotácie
* 8,80 - 10,50 € - 3 dotácie, atď.

Takto čerpané dotácie za väčší odber jedla, alebojedál  v danom dni však budú stravníkovi chýbať v ďalších dňoch,nakoľko systém na konci mesiaca(po získaní údajov o odpracovaných dňoch,dovolenkách, PNS, služobných cestách...) vykoná prepočet a upraví čerpaniedotácií stravníkovi podľa vykázanej dochádzky do zamestnania.

Ak stravník bude denne odoberať jedlá v nižšíchcenách ako  3,50 €, dotácia mu bude priznávaná vo výške 55% cenyjedál + príspevok zo sociálneho fondu, avšak nedočerpaná dotácia zadaný deň sa neprenáša do ďalších dní.

 

Dotácie pre študentov a doktorandovTUKE

V zmysle metodického pokynu z MŠVVaŠSR sa príspevok poskytuje na dve jedlá v jeden deň.